تیم مدیریت چاپ صلاحی

ecobagsiran
Co-Founder / CTO

آقای فرید صلاحی

ecobagsiran
Co-Founder / CTO

آقای حمید صلاحی

Developers

ecobagsiran
Co-Founder / CTO

آقای فرید صلاحی

ecobagsiran
Co-Founder / CTO

آقای مجید صلاحی

ecobagsiran
Co-Founder / CTO

آقای حمید صلاحی

Support Team

ارم لوگو چاپ صلاحی
ecobagsiran
Co-Founder / CTO

آقای مسلم صلاحی

ecobagsiran
Co-Founder / CTO

آقای فرید صلاحی

ecobagsiran
Co-Founder / CTO

آقای مجید صلاحی

ecobagsiran
Co-Founder / CTO

آقای حمید صلاحی

چاپخانه صلاحی

مشاهده

184309-2-350x350
آقای فرید صلاحی مدیر
مدیر چاپ صلاحی
Majid-1
آقای مجید صلاحی مدیر
مدیر چاپ صلاحی
Hamid
آقای حمید صلاحی مدیر
مدیر چاپ صلاحی
چاپ صلاحی
دفتر مرکزی

دفتر مرکزی تهران ، خیابان انقلاب ، دروازه دولت ، خیابان خاقانی ، نبش کوچه خاص ، ساختمان صلاحی ، پلاک ۴۹