آشنایی با تیم ما

هوشنگ مهربان

بنیانگذار شرکت / CTO

ایرج مهرگان

بنیانگذار شرکت / CEO

توسعه دهندگان

تورج آریان

توسعه دهنده

ماندانا پیران

Art Director

فریدون برنا

Developer

تیم پشتیبانی

ستاره سپهر

تورج آریان

ماندانا پیران

فریدون برنا