robots.txt چیست؟

robots.txt چیست؟
همیشه بخش‌هایی از سایت وجود دارد که ممکن است یا محتوای مناسبی نداشته باشد و یا کاربردی برای کاربران نداشته باشد.اینجاست که دلمان میخواهد این...