مشاوره کسب و کار

مشاوره کسب و کار

تصویر
آرامشی شگفت انگیز همه جانم را فرا گرفته است، مثل این صبح های شیرین بهاری که با تمام وجود از آن لذت می برم. من تنها هستم و جذابیت وجود را در این نقطه احساس می کنم که برای سعادت روح هایی مانند من ایجاد شده است. دوست عزیز من آنقدر خوشحالم که آنقدر غرق در احساس نفیس وجود آرام هستم که استعدادهایم را نادیده می گیرم. من باید در لحظه حاضر قادر به کشیدن یک ضربه نباشم. و با این حال من احساس می کنم که هرگز هنرمند بزرگتر از الان نبودم. هنگامی که دره دوست داشتنی از بخار در اطراف من پر می شود و خورشید نصف النهار به سطح بالایی شاخ و برگ نفوذ ناپذیر درختانم برخورد می کند و اما چند درخشش سرگردان به پناهگاه درونی می دزدند، خود را در میان بلندی ها به پایین پرت می کنم.

About Post Author
Jason Bourne

I’m a entrepreneur, best-selling author, philanthropist and the nation’s #1 Life and Business Strategist. I’ve dedicated my entire life to helping people discover their true purpose and leverage their unique gifts to achieve massive success – to make their life a true masterpiece. If you’re feeling stuck, or unsure of your next step, I’ll lead you to clarity, focus and action.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on reddit
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email
Share on reddit